کتاب آشپزی مدرن مقام بهترین کتاب آشپزی جهان در 20 سال گذشته را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر کتاب آشپزی مدرن سمیرا جنت دوست مقام بهترین کتاب آشپزی دنیا را بخود اختصاص داد